fbpx

Աշխատանքի ապագան

Take Your Business Anywhere with a Virtual Address and Mail Handling Service

Take Your Business Anywhere with a Virtual Address and Mail Handling Service

In today’s digital age, a professional business address is no longer tied to a physical office. Virtual addresses and mail handling services offer entrepreneurs, startups, and small businesses a powerful solution to project a professional image and streamline operations, all at a fraction of the cost. Why Choose a Virtual Address? Enjoy the benefits of a professional presence without the…

Շարունակել կարդալ

Yerevan Coworking: A Collaborative Space for Creativity and Innovation

Yerevan Coworking. համագործակցային տարածք ստեղծարարության և նորարարության համար

Join the thriving community at Yerevan Coworking and take your career to the next level. Our coworking space is designed to foster creativity and innovation, with a range of amenities and services to support your work. Whether you’re an individual professional or startup, we can’t wait to see what you’ll achieve at Yerevan Coworking. Yerevan Coworking, where we believe that…

Շարունակել կարդալ

How to get to Yerevan Coworking form the nearest cultural monuments

Ինչպես գալ Երևան Քովորքինգ ամենամոտիկ, հայտնի մշակութային հուշարձաններից

Yerevan Coworking has record some videos to show you how you can get to the space from the nearest famous cultural monuments of downtown Yerevan and get informations about the statues. Walking from the monument of Alexander Tamanyan, we go to evncoworking. The monument is located in the center of Yerevan, in front of the Cascade Complex, on Moskovyan Street.…

Շարունակել կարդալ

Yerevan Coworking. Գործի տեղ Երևանի կենտրոնում

Yerevan Coworking. Գործի տեղ Երևանի կենտրոնում

Իսօն լավագույն այլընտրանքն է թե՛ տնից, թե՛ գրասենյակից դուրս աշխատելու համար։ Մեր համատեղ աշխատավայրը`Yerevan Coworking-ը կդառնա Ձեր «գործի տեղը»՝ ընձեռելով ստեղծագործ միջավայր, հետաքրքիր մարդկանց շրջանակներ և աշխատանքային մթնոլորտ։ Գտեք իմաստ Տարածքում աշխատող մարդկանց նախագծերի շրջանակները բազմազան են և շատ մարդիկ այդպիսի միջավայրում կատարված աշխատանքն ավելի իմաստալից են համարում: Անձի աշխատանքային արտադրողականությունն բարձրանում է, երբ շրջապատող մարդիկ տարատեսակ աշխատանքներ են կատարում:…

Շարունակել կարդալ