fbpx
Yerevan Coworking: A Collaborative Space for Creativity and Innovation

Коворкинг в Ереване: пространство для творчества и инноваций

Join the thriving community at Yerevan Coworking and take your career to the next level. Our coworking space is designed to foster creativity and innovation, with a range of amenities and services to support your work. Whether you’re an individual professional or startup, we can’t wait to see what you’ll achieve at Yerevan Coworking. Yerevan Coworking, where we believe that…

Продолжить чтение

Yerevan Coworking-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

Yerevan Coworking-ում տեղի ունեցավ կոմիքսների կինո quiz ու WandaVision-ի ցուցադրությունը

Մարտի 6-ին, երեկոյան կոմիքսային նոր կինո quiz խաղացինք Yerevan Coworking-ում։ Քուիզի մասնակիցները, կազմեցին թիմեր։ Յուրաքանչյուր թիմում 4-5 հոգի, և ճամփորդեցին կոմիքսային կինոտիեզերքում։ Նրանք յուրաքանչյուր փուլը հաղթահարելով՝ հատ-հատ հավաքեցին անվերջության քարերը՝ հաղթելու համար Թանոսին։ Խաղի ավարտից հետո միասին դիտեցինք WandaVision սերիալի առաջին էպիզոդը։ Ինչպես նաև հաղթող թիմերին հանձնվեց մրցանակներ, ըստ որի նրանք կարող են թիմով որոշել, թե մեզ մոտ ինչ կինոցուցադրություն…

Продолжить чтение

Yerevan Coworking-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

Yerevan Coworking-ում Հեղինակի աթոռ նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց Արամ Ավետիսը (ՆԿԱՐՆԵՐ)

Փետրվարի 26-ին, ժամը՝ 19։00-ին, Yerevan Coworking-ում «Հեղինակի աթոռ» նախագծի շրջանակներում հյուրընկալվեց ժամանակակից գրող Արամ Ավետիսը: Հեղինակն անձամբ կարդաց իր նոր գիրքը՝ «Երբ առնետները կարդալ գիտեին»։ Ընթացքն ինտերակտիվ ու խիտ անցավ։ Մասնակիցների հետ նա քննարկեց ստեղծագործությունը և տողերում առկա նրբերնգները։ Ավետիսը ներկայացրեց իր բառերի, բառախաղերի, սիմվոլիկ բառակապակցությունների, երկիմաստ ու խորը մտքերի մասին։ Արամը կարդաց Օր առաջինից մինչև տասներեքերորդը։ Մթնոլորտը կարծես անցնում…

Продолжить чтение

Visitor Management Systems: A Guide to Increased Efficiency and Security

Visitor Management Systems: A Guide to Increased Efficiency and Security

Do you know how many visitors entered your office today? What about yesterday, or even last year? Without a Visitor Management System in place, it can be difficult to keep track of the comings and goings of your office visitors. This can leave you with unanswered questions about the accuracy of your data, visitor names and visiting times, and even…

Продолжить чтение

Is Coworking Right for You? 5 Questions to Ask Yourself

Is Coworking Right for You? 5 Questions to Ask Yourself

Coworking spaces have become increasingly popular over the past decade, offering a flexible and dynamic alternative to traditional office spaces. While many entrepreneurs and freelancers have embraced the coworking trend, it’s not for everyone. So, how do you know if a coworking space is right for you? In this article, we’ll explore the key questions to ask yourself before choosing…

Продолжить чтение

Boosting Your Coworking Space with Social Media: 7 Tips for Successful Marketing

Boosting Your Coworking Space with Social Media: 7 Tips for Successful Marketing

Social media is a powerful marketing tool that coworking spaces can use to attract new members and engage with their community. From creating a complete profile to being active and responsive, there are several ways to make the most of social media marketing. In this article, we’ll share seven tips to help you effectively promote your coworking space on social…

Продолжить чтение

The Team that Boosts Your Productivity

The Team that Boosts Your Productivity

Coworking spaces have become a popular choice for entrepreneurs, startups, and freelancers who are looking for an affordable and flexible workspace. In metropolitan cities like Bangalore and Yerevan, where office spaces are expensive, coworking spaces are a perfect alternative to renting a traditional office space. In this article, we will explore the benefits of joining a coworking space, particularly Yerevan…

Продолжить чтение

Creating a Collaborative Atmosphere for Startups

Creating a Collaborative Atmosphere for Startups

Assembling a team of highly skilled individuals does not guarantee they will collaborate efficiently. Collaboration needs to be nurtured, and setting the right environment is essential. To foster a collaborative culture, you need to establish some core elements in your startup. Lead by example As the leader, you set the tone for the entire company. If you want to build…

Продолжить чтение